در باره ما


سایت ایران لیبرال خانهٌ آن گروه از پیروان مصدق است که خواستار براندازی نظام سیاسی موجود ایران هستند و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک و لیبرال و لائیک.

Iran Liberal belongs to proponents of Mossadegh’s ideals who endeavour to replace the actual regime in Iran with a democratic, liberal and secular on.

 

تاسیس 2004 میلادی

مدیر مسٔول حسن بهگر

info@iranliberal.com


مرامنامۀ سازمان ایران لیبرال

به نام سعادت ملت ایران.

ایران لیبرال، سازمانی است آزادیخواه که از دل مقاومت مردم ایران در برابر استبداد اسلامی زاده شده است.

نسب تاریخی و سیاسی ما، از ورای شاپور بختیار و محمد مصدق، به انقلاب مشروطیت میرسد.

ما خواستار برقراری یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران هستیم و اول قدم این کار را براندازی نظام حکومت مذهبی میشمریم.

ما حکومت را مباشر مردم ایران در ادارۀ مملکت و خدمتگزار ملت میدانیم.

ما به ایران و یکپارچگی آن دلبسته ایم، نیرومند ترین عامل حفظ آنرا همبستگی مردم کشور میدانیم و احترام به حقوق دیگر ملل را ضامن آن میشماریم. قطب نمای روابط خارجی ما منافع ملی است و احترام متقابل به دیگر دول.

ما خود را وامدار و خدمتگزار فرهنگ ایران میدانیم، اما به حفظ ارزشهای جهانشمولی که جامعۀ‌ بشریت را در بر میگیرد و از مرز فرهنگهای قومی و ملی فراتر میرود، پایبندیم. ما رو به آینده داریم و در عین احترام به تاریخ و فرهنگ پر سابقۀ ایران، قصد احیای گذشته را نداریم، میخواهیم از آن فراتر برویم.

نگاه ما متوجه است به ایران و مردمانش، چنانکه هستند، نه به خیالپردازی های ایدئولوژیک و تاریخی و در صدد چاره جویی برای مشکلات جامعۀ امروز هستیم.

ما تعادل اجتماعی را مدیون انتظام درست رابطۀ دولت و جامعه میشمریم و اساس این تعادل را شراکت شهروندان در تعیین سرنوشت جمع، در عین حفظ حریم آزادی های خصوصی، میدانیم. از دید ما، دولت لیبرال موظف است که جامعۀ مدنی را به تشکل تشویق نماید و اسباب این کار را فراهم بیاورد.

ما معتقدیم هر جا که جامعۀ مدنی از عهدۀ ادارۀ درست حیات خود بربیاید، دولت باید به عمل کردن آن میدان بدهد. کاستن از اختیارات دولت و عدم تمرکز ساختار آن، بر این مبنا صورت پذیر است.

ما حرمت حقوق طبیعی و سلب ناشدنی انسانها را معیار اعلای عدالت میشمریم و احترام به حقوق بشر را سر لوحۀ عدالتخواهی خویش قرار میدهیم و کسی را مجاز نمی شمریم تا به نام خلق، مذهب، ملت و یا هر مرجع دیگری، این حقوق را ضایع نماید. ما ارادۀ ملت را تنها منشأ قانونگذاری میدانیم.

ما عدالت سیاسی را بر اساس برابری شهروندان تعریف میکنیم، برابری در مقابل قانون را مصداق آن میدانیم، برقراری عدالت در حوزه های مختلف اجتماعی را تابع آن میشماریم و استحکام دمکراسی و توسعۀ برابری در جامعه را مترادف گسترش هر چه بیشتر طبقۀ متوسط میدانیم.

ما برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت میشناسیم و تحقق عملی این برابری را وجهۀ‌ همت خود قرار میدهیم.

آزادی در صدر ارزشهایی قرار دارد که ما از آن دفاع میکنیم و دمکراسی لیبرال را تنها تأمین کنندۀ آزادی میشمریم. از دیدگاه ما، تنها داور بهروزی هر انسان، خود اوست و در انتخاب راه رسیدن بدان، تا جایی که به حقوق دیگران لطمه نزند، آزاد است.

ما آزادی عقیده و بیان را شرط تعالی فرد و جامعه میدانیم و به دفاع از آنها پای بندیم. در مرام ما، جرم عقیدتی وجود ندارد.

از دید ما، مذهب در حوزۀ زندگی خصوصی افراد جا دارد و لائیسیته تنها ضامن آزادی مذهبی است.

ما رفاه را مولود رشد اقتصادی میدانیم و رشد اقتصادی را حاصل کار و ابتکار و سرمایه میشمریم. قصدمان فراهم آوردن اسباب بهره دهی هر چه بیشتر این سه است و عدالت را در تناسب بهرۀ هرکس با سهم وی در ایجاد ثروت میجوییم.

از دید ما، ثروت اصلی مملکت مردمش هستند. پرورش و آموزش درست و وسیع را لازمۀ بهره دهی این سرمایۀ عظیم میدانیم و فراهم آوردن اسباب این دو را وظیفۀ خود میشمریم.

ما امنیت را در درجۀ اول، در رضایت شهروندان از حکومت و همراهی شان با آن میجوییم، تحکیم آنرا مدیون عدالت میدانیم و نیرو های انتظامی را ضامن آن میشمریم. معتقدیم که ارتقای امکانات نظامی ایران و به روز نگاه داشتن آنها لازمۀ تأمین امنیت خارجی کشور است. ما ترمیم محیط زیست آسیب دیدۀ ایران و حفاظت از آنرا مترادف تضمین امنیت حیاتی ملت ایران میدانیم.

اردیبهشت ۱۳۹۹

اساسنامۀ سازمان ایران ليبرال

نام : سازمان ایران ليبرال

ایران لیبرال سازمانی است که برای متشكل كردن شهروندان ايراني به قصد برقرار نمودن حکومتی بر پایه آزادی، دموکراسی و لائیسیته تأسیس گشته تا به تبعیضات دینی، مذهبی‌، عقیدتی‌، جنسیتی و قومی در ایران پایان دهد و برابری قانونی شهروندان را را در قالب یک جمهوری دمکراتیک و لائیک، میسر سازد.

عضویت

 هر ایرانی می تواند به عضویت این سازمان در بیاید به شرط آنکه اساسنامه و اهداف آن را بپذیرد و حق عضویت مقرر را بپردازد.

همه اعضأ از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان های سازمان برخوردارند.

عضویت در ایران لیبرال با عضویت همزمان در یک حزب و سازمان سياسي ديگر ایرانی، برخلاف مقررات اين سازمان است. اعضای سازمان در خارج از كشور مي توانند علاوه بر عضویت در سازمان ایران لیبرال در احزاب كشور محل سكونت خود نيز عضو باشند به شرط ان كه آرمان و برنامه ان حزب با اهداف و برنامه هاي این سازمان منافات نداشته باشد.

چنانچه كسي بخواهد از سازمان خارج شود بايد استعفاي خود را به صورت کتبی به هیئت اجرایی تسليم نمايد.

چنانچه عضوی آشكارا عليه اهداف و آرمان هاي سازمان فعاليت كند و به قصد مصوبات آنرا زير پا بگذارد از سوی هیئت اجرایی برای ادای توضیح احضار میگردد. هیئت اجرای پش از شنیدن توضیحات، در بارۀ عضویت فرد تصمیم میگیرد. در صورت امتناع از حضور، اخراج خودبخود صورت میگیرد.

ارگانها ـ هیئت سیاسی، ستاد اجرایی، دبیرخانه، دفتر مالی، شاخه های اجرایی، مجمع عمومی، بازرسی

مجمع عمومی ارگان نیست

هیئت رهبری

هیئت رهبری مرکب است از پنج نفر که برای دو سال از سوی مجمع عمومی انتخاب میگردند.

وظایف این هیئت، ادارۀ سازمان، تعیین خط مشی، اخذ تصمیمات سیاسی، رسیدگی به وضع مالی است و نیز تعیین وظایف و برنامۀ کار ارگانهای مختلف، به غیر از مجمع عمومی

دبیرخانه

دبیرخانه زیر نظر هیئت رئیسه انجام وظیفه میکند

اعضای دیرخانه توسط هیئت رئیسه منصوب میگردند

وظیفۀ ‌دبیرخانه نگارش و انتشار اطلاعیه های سازمان و تماس و مکاتبه با دیگر سازمانهاست

دفتر مالی

دفتر مالی زیر نظر هیئت رئیسه انجام وظیفه میکند

اعضای این دفتر توسط هیئت رئیسه تعیین میگردند.

جمع آوری حق عضویت، کمکهای مالی، ترتیب مخارج و حسابرسی سالیانه که به هیئت اجرایی تسلیم میشود

گزارش مالي مسئول مالی سازمان بايد همراه با گزارش بازرسان طی گردهمایی دوسالانه به مجمع ابلاغ شود.

دفتر تبلیغات

دفتر تبلیغات زیر نظر هیئت رئیسه انجام وظیفه میکند

اعضای این دفتر توسط هیئت رئیسه تعیین میگردند.

عموم فعالیتهای تبلیغاتی سازمان زیر نظر این بخش انجام میپذیرد

طرح استراتژی و تاکتیکهای تبلیغاتی سازمان توسط این دفتر انجام میگردد

اختیار سایتها و هویتهای مجازی سازمان در دست این ارگان است

بازرسی

بازرسان توسط مجمع عمومی تعیین میگردند

بازرسان حق سرکشی به امور مالی و دیگر دفاتر اجرایی را دارند

مجمع عمومی

مجمع عمومی عالي ترين مرجع تصميم گيري است. مجمع هر دو سال يكبار در محلي كه مجمع قبلي معين كرده است تشكيل مي شود.

هر انجمن محلی که دارای دستکم ۴ عضو است یک نماینده به مجمع می فرستد.

عضو حق دارد نظرات و طرح های خود را در مجمع عمومی مطرح سازد. طرح ها باید یک ماه جلوتر به مجمع فرستاده شود.

نمايندگان اعزامی بايد با اعتبار نامه ي معتبر، حد اقل دو ساعت قبل از تشكيل مجمع خود را به برگزار كنندگان معرفي كنند.

کمیسیون انتخابات، انتخاب هموندان برای جریان انتخابات و نظارت برآن تشکیل می شود و منصوب مجمع است و فقط در مقابل آن پاسخگوست.

وظایف مجمع

الف – صحت تشکیل مجمع را با زمان فراخوان و اساسنامه تطبیق کرده و تایید نماید.

ب- رسیدگی به گزارش مالی دفتر مالی و انجمن ها و ترازنامه.

پ- رسيدگي و تصويب طرح ها و پیشنهادات ارائه شده.

مجمع فوق العاده

تقاضاي تشكيل مجمع فوق العاده با اکثریت نصف به علاوه یک اعضآ و با موضوع مشخص به هیئت رهبری سازمان تسليم مي شود و هیئت موظف به تشکیل مجمع فوق العاده خواهد بود.

فراخوان مجمع فوق العاده باید يك ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع​ به سازمان ارسال شود.

مجمع فوق العاده توسط هیات رهبری سازمان تشكيل مي شود و دستور کار آن توسط همین هیئت تعیین میگردد.

مجمع فوق العاده حق دارد فقط به دستور کار بپردازد

مجمع فوق العاده در صورتي تشكيل خواهد شد كه حداقل بیست و پنج درصد هموندان خواهان آن باشند.

2020May
حساب پی پال برای کمک مالیکد QR برای اندروید
بازدارندگی یا پیروزی؟- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 20, 20246 min read
بازدارندگی یا پیروزی؟- رامین کامران

گاهی اوقات رواج برخی کلمات، یا مفاهیم و احیاناً الگو های فکری از مقولهٔ مد است و نظر به آن ها می تواند به کار…

چوب خط تان پر شده- حسن بهگر

حسن بهگرآوریل 18, 20245 min read
چوب خط تان پر شده- حسن بهگر

حکومت های استبدادی به واسطه ی سرکوب مخالفان عمر دراز دارند به ویژه اگر زمینه ی دینی داشته باشند ولی این بدان معنا نیست که ابدی…

ما نیروهای جنگ‌افروز و مخرب را در منطقه خاورمیانه محکوم میکنیم

حسن بهگرآوریل 17, 20242 min read
ما نیروهای جنگ‌افروز و مخرب را در منطقه خاورمیانه محکوم میکنیم

حمله به اسراییل توسط جمهوری اسلامی بوسیله صدها پهپاد و موشک اقدامی است که می تواند صفحه‌ی شوم جدیدی را در تاریخ کشورمان رقم بزند.…

شکست جدید- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 17, 20243 min read
شکست جدید- رامین کامران

من از ابتدای درگیری بین اسرائیل و حماس، دو مطلب نوشته ام، هر دو معطوف به شکافتن ابعاد شکست های قابل توجه اسرائیل. این سومی است و…

سفره مردم را مدیریت کردیم

حسن بهگرآوریل 12, 20241 min read
سفره مردم را مدیریت کردیم

مخبر، معاون اول رئیس جمهور: سفره مردم را مدیریت کردیم .. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را درحد قابل قبولی تامین کند.»گویی…

ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

حسن بهگرآوریل 12, 20247 min read
ملی کردن اوقاف چرا و به چه ترتیب؟- رامین کامران

مسئلۀ اوقاف هیچگاه موضوع روز و مورد توجه عموم، حتی عموم فعالان سیاسی نبوده است و به رغم اهمیتش، در کانون بحث و طرح اندازی سیاسی…