اطلاعیه جبهه جمهوری دوم ایران

اطلاعیه

جبهه جمهوری دوم ایران

به دنبال اختلاف نظری که بر سر تعیین استراتژی، در جبهه ی جمهوری دوم بروز کرد،

تشکل های ایران لیبرال و اندیشکده آگاهی و شناخت که دو تشکل از سه تشکل جبهه می باشند

تصمیم گرفتند، از این پس با یکدیگر در قالب جبهه ی جمهوری دوم ایران به فعالیت خویش ادامه بدهند.

اسناد رسمی جبهه و موضعگیری های آن تا زمان جدائی،

پایه هائی است که فعالیت دو گروه بر اساس و با تکیه به آنها ادامه خواهد داشت.

از زمان صدور اعلامیه ی حاضر، اعلام مواضع جبهه فقط دو گروه اخیر را متعهد خواهد نمود.

نوع و جهت فعالیتهای جبهه هیچ تغییری نخواهد کرد.

جبهه از این پس هیچگونه همکاری با تلویزیون دیدگاه نخواهد داشت،

و برنامه های خویش را از شبکه ای که نامش بعداً به اطلاع شما خواهد رسید، پخش خواهد نمود.

ایران لیبرال

اندیشکده آگاهی و شناخت

دوشنبه – ۱۱ آذر ۱۳۹۸

2019-12-02