فهرست ترجمه های اکبر شقایق

1-      چانه زنی های مهم در رابطه با ایران -Björn OttossonSVD 11 Sep.2014

2-      این جا تاریخ پایان می پذیرد! فرانسیس فوکویاما : از  استبداد تا دموکراسی راه درازی است!

3-      دنیای اسراییل یوران روزن برگGöran Rosenberg ( نویسنده و خبرنگار سوئدی )

در باره ی یک سرزمین و واقعیت هایش

4-      جنگ برای دستمزد

 در باره ی شرکت های جنگی و ارتشی شدن سیاست از برنامه ی«ستیز و کشمکش»

5-      کردهای سوئد و موضع دوگانه

6-